اطاعت از خاتم پيامبران در قرآن كريم‏ - صفحه 85

اطاعت از خاتم پيامبران در قرآن كريم‏

نادره حيدرى اصفهانى‏۱

دكتر على شيخ الاسلامى‏۲

دكتر سوسن آل‏رسول‏۳

چكيده: رسول و امّت، هر يك مسئوليّتى دارند. رسول، مسئول تبليغ آيات و احكام الهى است و امّت اسلامى، مسئول فهم و پذيرش دعوت الهى. در واقع، حقيقت اطاعت، كوشش براى رسيدن به هدف والاى رسول است.
مسئوليّت خاتم پيامبران، بلاغ آشكار و وظيفه مؤمنين، اطاعت در مقابل وظيفه رسول، يعنى بلاغ است. اطاعت مؤمنين از رسول اكرم موجب هدايت، قبولى اعمال، وحدت و دورى از گناه مى‏شود و سرپچى از دستورات، باعث عذاب دنيوى و اخروى است. بنابراين، اطاعت از رسول يكى از موارد امتحانات الهى براى مؤمنان است.

كليد واژه‏ها: اطاعت خدا / اطاعت رسول / اولى الامر / سنّت.

1.دانشجوى كارشناسى ارشد علوم قرآن و حديث، دانشگاه آزاد اسلامى، واحد كرج.

2.استاد دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامى، واحد علوم و تحقيقات.

3.دانشيار دانشگاه آزاد اسلامى، واحد كرج.

صفحه از 102