خانواده 2 - صفحه 1

2 / 10

پاسخ دادن به غرايز جنسى

2 / 10 ـ 1

آرايش زن براى شوهرش

۵۰۸.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :اگر زن ، خود را براى شوهرش نمى ساخت ، بى گمان در دل او جا نمى گرفت .

۵۰۹.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :من از زنان سَلتاء و مَرهاء ، متنفّرم . سَلتاء ، زنى است كه خضاب نمى كند ، و مرهاء ، زنى است كه سُرمه نمى كشد .

۵۱۰.امام على عليه السلام :زن مسلمان بايد خود را براى شوهرش خوش بو سازد .

۵۱۱.المَراسيلـ به نقل از مقاتل بن حيّان ـ :پيامبر صلى الله عليه و آله هر گاه دخترانش را شوهر مى داد ، دستور مى داد كه پيش از شستن خود ، به شوهرانشان نزديك نشوند ، و به شوهران آنها نيز چنين مى فرمود .

صفحه از 158