از مفهوم تا مقصود، تلاشهاى علامه مجلسى در فهم مقصود حديث - صفحه 25

از مفهوم تا مقصود (تلاشهاى علاّمه محمدتقى مجلسى در فهم مقصود حديث)

عبد الهادى مسعودى

چكيده

آنچه از معناى اوليه متن فهميده مى شود ، به گونه دايمى و ضرورى با مقصود نهايى گوينده مطابقت كامل ندارد . از اين رو ، براى گذر از معناى ظاهرى و ابتدايى و رسيدن به مراد جدّى ، بايد قرينه هاى گوناگونى را گرد آورد . علاّمه محمدتقى مجلسى رحمهم الله از محدثان بزرگى است كه به گاه شرح بسيارى از احاديث و براى حلّ مشكلات آنها ، به ارائه قرينه هاى مقامى و كلامى پرداخته و از اين رهگذر گنجينه اى گرانبها را به يادگار نهاده است . مقاله پيش رو عرضه دسته بندى شده اين قرينه ها ، بر طبق سير پيشنهادى نگارنده در كتاب روش فهم حديث است .
مستندات و استشهادهاى مقاله از ميان چهار جلد (1 ، 8 ، 12 و 13) روضة المتقين ، شرح بزرگ و عربى علاّمه مجلسى بر من لا يحضره الفقيه برگرفته شده است .

كليد واژه ها : فهم متن ، تأويل متن ، انواع قرينه ها ، فهم راويان ، خانواده حديث ، اسباب ورود حديث .

صفحه از 50