سالشمار آموزشی هارون بن موسي تلعكبری - صفحه 10

سالشمار آموزشى هارون بن موسى تلعكبرى (درآمدى بر مشيخه تلعكبرى)

؛ سيدمحمدجواد شبيرى

مقدمه

راقم سطور مقاله اى در شرح حال هارون بن موسى تلعكبرى محدث نامور امامى (م385) براى درج در دانشنامه جهان اسلام نگاشت. مسئولان محترم دانشنامه چنين صلاح ديدند كه قسمتى از اين مقاله ـكه به ذكر جزئيات حيات آموزشى اين دانشمند مى پردازدـ به گونه مستقل انتشار يابد؛ لذا اين مقاله تدوين يافت.
گفتنى است كه نگارنده در صدد تنظيم رساله مبسوطى در جمع آورى، بررسى و تحليل مشيخه هارون بن موسى تلعكبرى است؛ إن شاءاللّه در اين رساله، به تفصيل، درباره مشايخ و اسناد تلعكبرى سخن گفته، اختلالاتى كه در برخى از اسناد وى در كتب حديثى رخ نموده تبيين نموده، از جوانب مختلف درباره مشيخه اين دانشمند سخن خواهيم گفت. مقاله كنونى تنها گوشه اى از اين رساله را تشكيل داده، كه در آن با وجود ارائه اطلاعات بسيار، از ذكر مباحث كاملاً تخصّصى خوددارى كرده ايم.

مشايخ نخستين

هارون بن موسى تلعكبرى از محدث معروف قمى، احمد بن ادريس روايات اندكى

صفحه از 23