سهم زنان در نشر حديث(3) - صفحه 136

سهم زنان در نشر حديث(قسمت سوم)

مهدى مهريزى

اشاره

شماره پيشين مقاله «سهم زنان در نشر حديث»، به اجازات حديثى زنان اختصاص يافت و در آن از اجازات زنان شيعى سخن به ميان آمد و اينك در ادامه آن مبحث، به اجازات زنان اهل سنت مى پردازيم.

دو . اجازات زنان اهل سنت ۱

نگارنده به نمونه اى از اجازات زنان اهل سنت، كه پيش از قرن سوم صادر شده باشد، دست نيافته است. به همين دليل، آنچه در پى مى آيد، اجازات قرن سوم و پس از آن است.

1.راقم اين سطور در آثار علوم حديثى اهل سنّت به نوشته اى كه مستقلاً به اجازات زنان پرداخته باشد، دست نيافته، و اين موارد را با جست وجو در منابع محتمل و مظنون گرد آورده است و البته ادعاى استقصاى تام نيز ندارد. برخى از كتب مورد استفاده عبارت اند از: التحبير في المعجم الكبير، الضوء اللامع في اعلام القرن التاسع، الجواهر والدرر، جهود المرأة في رواية الحديث، دورالمرأة في خدمة الحديث، عناية النساء بالحديث النبوى و....

صفحه از 187