نكاتي درباره حديث عنوان بصري از امام صادق(ع) - صفحه 2

نكاتى درباره حديث عنوان بصرى از امام صادق(ع)

محمدمهدى آصفى

عنوان بصرى و امام صادق(ع)

علاّ مه مجلسى در بحارالأنوار مى گويد: اين عبارت را به خط شيخ خود، شيخ بهايى ديده ام:
شيخ شمس الدين محمد بن مكى گفته است: از دستنوشته شيخ احمد فراهانى، از عنوان بصرى - كه پيرمردى 94 ساله بود نقل مى كنم كه گفت:
سالها نزد مالك بن انس رفت و آمد داشتم. چون جعفر بن محمد به مدينه آمد، شروع به رفت و آمد نزد وى كردم و دوست مى داشتم همچنان كه از مالك كسب دانش مى كردم، از وى نيز دانشى بياموزم.
او روزى به من گفت: من از طرف حكومت تحت نظر هستم؛ در عين حال، در همه ساعات شب و روز اذكارى دارم؛ پس مرا از اذكار و اوراد خود باز مدار و دانش خود را چون گذشته از مالك بگير و با وى رفت و آمد نما.
من از اين واقعه غمگين شدم، و در حالى كه از نزد وى بيرون مى آمدم با خود مى گفتم: اگر در من خيرى ديده بود، از رفت و آمد با خود منعم نمى كرد. پس وارد

صفحه از 28