معرفی پايان نامه های حديثی(2) - صفحه 176

معرفى پايان نامه هاى حديثى (قسمت دوم)

مهدى هوشمند

در شماره نوزدهم فصلنامه تعدادى از پايان نامه هاى حديثى موجود در كتابخانه دارالحديث معرفى شد، در اين شماره نيز سعى ما بر اين است كه شمار ديگرى از اين پايان نامه ها را به صورتى اجمالى معرفى كنيم تا طالبان اين گونه منابع بتوانند به آسانى به خواسته خود دسترسى پيدا كنند.

1 - آفرينش از ديدگاه قرآن و حديث، محمدعلى حسين زاده، كارشناسى ارشد رشته معارف اسلامى، دانشگاه آزاد اسلامى تهران، استاد راهنما: دكتر سيد محمدباقر حجتى، 205 ص، دستنويس.

نگارنده در اين پايان نامه به بررسى نخستين سؤال ذهنى بشر يعنى آفرينش پرداخته و با استناد به آيات و روايات و اقوال بزرگان و دانشمندان گوشه اى از پرسش ذهن بشرى را پاسخگو شده است.
او بحث خود را با مقدمه اى آغاز نموده كه در آن به مبحث خلقت در اديان و مذاهب

صفحه از 199