رويكرد حديثی سيد حيدر آملي در جامع الاسرار - صفحه 65

رويكرد حديثى سيد حيدر آملى در جامع الأسرار

على نقى خدايارى

درآمد

شخصيت و آثار علمى سيدحيدر آملى، عارف بزرگ اماميه، از ابعاد گوناگون، بويژه از حيث تلاشى كه وى براى تطبيق و تلفيق يافته هاى عرفانى با آموزه هاى دينى(شيعى) نموده، در خور بررسى است.
از ويژگيهاى آثار آملى آن است كه او، به دنبال رهيافت عرفانى خود، همواره به آيات قرآن كريم و سخنان معصومان و اقوال مشايخ صوفيه استناد كرده است.
با توجه به جايگاه خاص حديث در آثار آملى، دريافت چگونگى تعامل وى با احاديث شايان توجه است. شناخت منابع حديثى و نحوه استفاده او از آنها، برخورد او با متن و اسناد حديث، و به طور كلّى، ويژگيهاى رويكرد حديثى وى از اهميت زيادى برخوردار است.
نگارنده براى آشنايى با اين رويكرد، كتاب جامع الأسرار را موضوع مطالعه قرار داده ۱

1.در تهيه اين نوشتار از امكانات گسترده مؤسسه دارالحديث، اعم از كتابخانه تخصصى و امكانات رايانه اى استفاده شده است. همين جا از دست اندركاران محترم مؤسسه سپاسگزارم.

صفحه از 93