بحثی در باره «أ تكون الخلافة بالصحابة و القرابة» - صفحه 95

بحثى درباره «أ تكون الخلافة بالصحابة والقرابة؟»

سيد محمد كاظم طباطبايى ۱

حكمت 190 نهج البلاغه, دو گونه نقل شده است. در چاپ محمد عبده و صبحى صالح اين گونه آمده است:

۰.وا عجباه! أ تكونُ الخلافة بالصَّحابة و القَرابة؟

۰.و در تصحيح فيض الاسلام و نسخه ابن ابى الحديد, اين گونه آمده است:وا عجبا! أ تكونُ الخلافةُ بالصحابة ولاتكون بالصحابة والقرابة؟!

۰.و اعجبا, أن تكونَ الخلافة بالصحابة ولا تكون بالصحابة و القرابة! ۲

در سال هاى اخير, بحث و جدل هايى درباره اين حكمت نهج البلاغه, در گرفته و اتّهام تحريف و دست اندازى در تصحيح متون, مطرح گرديده است كه به برخى از آنها خواهيم پرداخت.
قصد آن داريم كه با بررسى اسباب صدور كلام از امام على(ع) و جمع كردن نقل هاى

1.محقّق حوزه علميه قم.

2.نهج البلاغه, تصحيح: علينقى فيض الاسلام, حكمت۱۸۱; شرح نهج البلاغة, أبن أبى الحديد, ج۱۸, ص۴۱۶ (حكمت ۱۸۵).

صفحه از 107