7
ميراث حديث شيعه دفتر 14

آغاز دفتر

مهدى مهريزى

خداوند بزرگ را شاكريم كه چهاردهمين دفتر از مجموعه ميراث حديث شيعه در آستانه نشر قرار گرفته است. كارنامه علمى اين چهارده دفتر بدين شرح است .
يك . در اين چهارده دفتر بيش از 140 مقاله و رساله به شرح زير تقديم صاحب نظران و پژوهشگران شده است.
1 . تعداد كل مقاله ها و رساله ها 142 مورد
2 . تعداد كل رساله هاى تصحيح شده 116 مورد
2/1 ـ رساله هاى متون حديث 35 مورد
2/2 ـ رساله هاى شرح و ترجمه حديث 40 مورد
2/3 ـ رساله هاى رجال و درايه 15 مورد
2/4 ـ اجازات 22 مورد
2/5 ـ زندگى نامه خودنوشت 4 مورد
3 . معرفى نسخه و كتاب 12 مورد
4 . مقالات تحليلى كوتاه و بلند 14 مورد
5 . حجم كل صفحات 7660


ميراث حديث شيعه دفتر 14
 • نام منبع :
  ميراث حديث شيعه دفتر 14
  تاريخ انتشار :
  1384
  سردبیر :
  صدرایی خویی، علی ، مهریزی، مهدی
تعداد بازدید : 112695
صفحه از 484
پرینت  ارسال به