تأملی در احاديث نقصان عقل زنان - صفحه 81

تاملى در احاديث نقصان عقل زنان

نقدى بر مقاله «دفاع از حديث ـ 2»

مهدى مهريزى

در بخشى از مقاله «دفاع از حديث ـ2» كه در شماره سوم مجلّه علوم حديث درج گرديد، دفاعى از احاديث نقصان عقل زنانْ صورت پذيرفت. سعى نويسنده محترمِ آن دفاعيّه، پاسخگويى به اشكالات زير بود:
1ـ دو روايت نهج البلاغه، ناظر به قضيّه خارجيّه اند و نكوهش در آنها، مقطعى است.
2ـ روايات حاكى از نقصان عقل زنان، مخالف قرآن است؛ زيرا در قرآن، سبب نابرابرى زن و مرد در شهادت، «نسيان» معرّفى شده، و نه «نقص عقل».
3ـ مضمون اين گونه احاديث، خلاف بداهت عقل است.
4ـ نقصان عقلى (مورد اشاره بعضى احاديث)، اشاره به تفاوت ماهوى زن و مرد ندارد؛ بلكه اين كاستى، براثر شرايط خارجى حاصل آمده است.
5ـ اين گونه احاديث را مخالفان حضرت فاطمه(س) ساخته اند.
نويسنده مقاله ياد شده، با ذكر سندهاى متعدّد و نقل برداشتهاى مفسّران(بويژه مرحوم علّامه هطباطبايى)، اين ايرادها را ناروا دانسته، سَنَد و دلالت احاديث مورد بحث را مقبول

صفحه از 98