تاريخ : یکشنبه 1388/5/4
کد خبر: 2262
نرم افزار «دانش نامۀ جامع صحیفۀ سجادیه» منتشر شد

نرم افزار «دانش نامۀ جامع صحیفۀ سجادیه» منتشر شد

مرکز تحقیقات رایانه¬ای حوزۀ علمیۀ اصفهان، «دانش¬نامۀ جامع صحیفۀ سجادیه» را به صورت لوح فشرده منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران(ایكنا) شعبه مؤسسۀ علمی_ فرهنگی دار الحدیث، این لوح فشرده، شامل متن «صحیفۀ سجادیه» و تلاوت کامل آن، ۳۷ جلد ترجمه و ۵۷ جلد شرح و ۱۳۱ جلد کتاب و مقاله دربارۀ «صحیفۀ سجادیه» است.

متن، ترجمه و شرح «صحیفه»، برای اجرا در تلفن¬های همراه، از دیگر قابلیت¬های این لوح فشرده است.

معرفی کوتاه برخی از امکانات و بخش¬های نرم¬افزار «دانش¬نامۀ جامع صحیفۀ سجادیه» از نظرتان می¬گذرد.

ترجمه ها: شامل ۳۶ ترجمۀ مختلف، از جمله دو ترجمۀ کهن که درسال¬های ۷۵۴ و ۷۹۱ هـ. ق نگاشته شده است.

شرح ها: «ریاض السالکین فی شرح الصحیفة الشریفة» از محمد باقر مجلسی، «لوامع الانوار العرشیة فی شرح الصحیفة السجادیة» نوشتۀ سید محمد باقر موسوی حسینی شیرازی، «دیار عاشقان» از حسین انصاریان، «ریاض العابدین»، نوشتۀ بدیع الزمان قهپائی، «آفاق الروح» از سید محمد حسین فضل الله و .... بیش از سی جلد شرح¬های مختلف دیگر نیز در این نرم¬افزار موجود است.

مستدرکات: در کتب روایی، دعاهای متعددی به جز آنچه در «صحیفه» درج شده وجود دارد که نشان دهندۀ افزونی شمار دعاهای صحیفه از ۵۴ دعای کنونی است. آثاری که در صدد یافتن دعاهای ناپدید شده برآمده¬اند، تا مستدرکی بر «صحیفۀ» کنونی باشد نیز در این نرم¬افزار موجود است؛ آثاری چون: «الصحیفة السجادیة الثانیة» شامل ۶۷ دعا، نوشتۀ شیخ محمد بن حسن حرّ عاملی (م ۱۱۰۴ ق)، «الصحیفة السجادیة الثالثة»، دارای ۵۹ دعا، اثر میرزا عبدالله بن عیسی اصفهانی افندی (م حدود ۱۱۳۰ ق) و .... جمعاً پنج مستدرک «صحیفه»، در این بخش قرار گرفته است.

نسخه های خطی: در این نرم افزار، هفت نسخۀ خطی کم نظیر وجود دارد: دو نسخه از روایت ابن اشناس، نسخۀ روایت ابن اشکیب، نسخۀ شهید اول، نسخۀ روایت ابن مالک، نسخۀ روایت ابن الشیخ و نسخۀ مشهور، که در حاشیۀ آن، روایت ابن الشیخ و در انتهای آن، الحاق-های علامه مجلسی وجود دارد.

کتاب شناسی: در این بخش، آثاری که دربارۀ «صحیفۀ سجادیه» نگاشته شده، معرفی شده که همۀ آنها برگرفته از چهار کتاب اصلی بدین ترتیب است: «الذریعه» (شیخ آقا بزرگ تهرانی)، «دراسة حول الصحیفة السجادیة» (سید محمد حسین حسینی جلالی)، «کتاب¬نامۀ صحیفۀ سجادیه» (حسین درگاهی)، «نسخه¬های خطی، شروح و ترجمه¬های صحیفۀ سجادیه» (سید محمدحسین حکیم).

کتاب ها و مقاله ها: شامل متن کامل ۵۴ جلد کتاب و مقالۀ فارسی و ۴۱ جلد کتاب و مقالۀ عربی پیرامون «صحیفۀ سجادیه».

موضوعات: بیش از ۹۰۰ موضوع اصلی و بیش از ۱۰ هزار زیر موضوع که توسط محققان مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزۀ علمیۀ اصفهان، از «صحیفه» استخراج شده و بر اساس حروف الفبا تنظیم گردیده است.

آیات مرتبط: در این قسمت، برای نخستین بار، ارتباط تمام بندهای دعاهای «صحیفۀ سجادیه» با قرآن کریم، بیان شده است.

احادیث مرتبط: در این نرم¬افزار، کوشش شده که ارتباط معنایی هر یک از بندهای ادعیه با سخنان سایر امامان، بررسی شود.

از امکانات دیگر این دانش‌نامه این موارد است:

لغت¬نامه (شامل بیش از ۸ هزار و ۲۰۰ واژۀ این کتاب شریف با بیان ترجمه و مفهوم هر واژه)، جستجو، صوت دلنشین «صحیفه»، نگارخانه، و صحیفۀ همراه (قابلیت استفاده از «صحیفه» در گوشی های تلفن همراه).

به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران(ایكنا) شعبه مؤسسۀ علمی_ فرهنگی دار الحدیث، این لوح فشرده، شامل متن «صحیفۀ سجادیه» و تلاوت کامل آن، ۳۷ جلد ترجمه و ۵۷ جلد شرح و ۱۳۱ جلد کتاب و مقاله دربارۀ «صحیفۀ سجادیه» است.

متن، ترجمه و شرح «صحیفه»، برای اجرا در تلفن¬های همراه، از دیگر قابلیت¬های این لوح فشرده است.

معرفی کوتاه برخی از امکانات و بخش¬های نرم¬افزار «دانش¬نامۀ جامع صحیفۀ سجادیه» از نظرتان می¬گذرد.

ترجمه ها: شامل ۳۶ ترجمۀ مختلف، از جمله دو ترجمۀ کهن که درسال¬های ۷۵۴ و ۷۹۱ هـ. ق نگاشته شده است.

شرح ها: «ریاض السالکین فی شرح الصحیفة الشریفة» از محمد باقر مجلسی، «لوامع الانوار العرشیة فی شرح الصحیفة السجادیة» نوشتۀ سید محمد باقر موسوی حسینی شیرازی، «دیار عاشقان» از حسین انصاریان، «ریاض العابدین»، نوشتۀ بدیع الزمان قهپائی، «آفاق الروح» از سید محمد حسین فضل الله و .... بیش از سی جلد شرح¬های مختلف دیگر نیز در این نرم¬افزار موجود است.

مستدرکات: در کتب روایی، دعاهای متعددی به جز آنچه در «صحیفه» درج شده وجود دارد که نشان دهندۀ افزونی شمار دعاهای صحیفه از ۵۴ دعای کنونی است. آثاری که در صدد یافتن دعاهای ناپدید شده برآمده¬اند، تا مستدرکی بر «صحیفۀ» کنونی باشد نیز در این نرم¬افزار موجود است؛ آثاری چون: «الصحیفة السجادیة الثانیة» شامل ۶۷ دعا، نوشتۀ شیخ محمد بن حسن حرّ عاملی (م ۱۱۰۴ ق)، «الصحیفة السجادیة الثالثة»، دارای ۵۹ دعا، اثر میرزا عبدالله بن عیسی اصفهانی افندی (م حدود ۱۱۳۰ ق) و .... جمعاً پنج مستدرک «صحیفه»، در این بخش قرار گرفته است.

نسخه های خطی: در این نرم افزار، هفت نسخۀ خطی کم نظیر وجود دارد: دو نسخه از روایت ابن اشناس، نسخۀ روایت ابن اشکیب، نسخۀ شهید اول، نسخۀ روایت ابن مالک، نسخۀ روایت ابن الشیخ و نسخۀ مشهور، که در حاشیۀ آن، روایت ابن الشیخ و در انتهای آن، الحاق-های علامه مجلسی وجود دارد.

کتاب شناسی: در این بخش، آثاری که دربارۀ «صحیفۀ سجادیه» نگاشته شده، معرفی شده که همۀ آنها برگرفته از چهار کتاب اصلی بدین ترتیب است: «الذریعه» (شیخ آقا بزرگ تهرانی)، «دراسة حول الصحیفة السجادیة» (سید محمد حسین حسینی جلالی)، «کتاب¬نامۀ صحیفۀ سجادیه» (حسین درگاهی)، «نسخه¬های خطی، شروح و ترجمه¬های صحیفۀ سجادیه» (سید محمدحسین حکیم).

کتاب ها و مقاله ها: شامل متن کامل ۵۴ جلد کتاب و مقالۀ فارسی و ۴۱ جلد کتاب و مقالۀ عربی پیرامون «صحیفۀ سجادیه».

موضوعات: بیش از ۹۰۰ موضوع اصلی و بیش از ۱۰ هزار زیر موضوع که توسط محققان مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزۀ علمیۀ اصفهان، از «صحیفه» استخراج شده و بر اساس حروف الفبا تنظیم گردیده است.

آیات مرتبط: در این قسمت، برای نخستین بار، ارتباط تمام بندهای دعاهای «صحیفۀ سجادیه» با قرآن کریم، بیان شده است.

احادیث مرتبط: در این نرم¬افزار، کوشش شده که ارتباط معنایی هر یک از بندهای ادعیه با سخنان سایر امامان، بررسی شود.

از امکانات دیگر این دانش‌نامه این موارد است:

لغت¬نامه (شامل بیش از ۸ هزار و ۲۰۰ واژۀ این کتاب شریف با بیان ترجمه و مفهوم هر واژه)، جستجو، صوت دلنشین «صحیفه»، نگارخانه، و صحیفۀ همراه (قابلیت استفاده از «صحیفه» در گوشی های تلفن همراه).

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :