كتاب سليم بن قيس - صفحه 163

كتاب سليم بن قيس هلالى

قاسم جوادى

چكيده

صاحبنظران شيعه بر سر اعتبار يا عدم اعتبار كتاب موجود سليم بن قيس اختلاف نظر دارند. جماعتى از ايشان با اذعان به ثابت بودن وجود كتاب سليم بن قيس ، بر اين عقيده اند كه كتابى هم اينك به وى منسوب است، اصالت نداشته ، حاوى نكاتى خلاف عقيده شيعه و تاريخِ مسلّم است.
در اين نوشتار، كتاب منسوب به سليم بررسى شده و نكاتى از آن كه عارى از صحّت و حقيقت است بر نمايانده شده است .

كليدواژه ها: كتاب سليم، عقايد شيعه ، خلافت بنى اميه ، اهل بيت ، تاريخ اسلام .

صفحه از 166