نگاهي به «القران الكريم و معالم المدرستين» - صفحه 253

نگاهى به «القرآن الكريم و معالم المدرستين»

محمّد مرادى

چكيده:

نويسنده در اين نوشتار به معرفى كتاب القرآن الكريم و معالم المدرستين ، اثر علامه سيد مرتضى عسكرى پرداخته و ضمن بيان ويژگى هاى علمى مؤلف به انگيزه وى از تأليف كتاب، محورها و خطوط كلى مباحث، گستره منابع و روش تحقيق آن اشاره كرده است و كتاب را رديه اى بر دو كتاب فصل الخطاب ميرزاحسين نورى و الشيعة و القرآن احسان الهى ظهير دانسته كه با مطالبى سودمند ، در هر فصل آميخته شده است.

كليدواژه ها : القرآن الكريم و معالم المدرستين ، سيد مرتضى عسكرى ، فصل الخطاب ، الشيعة والقرآن ، تحريف قرآن ، عقايد شيعى .

1 . مقدمه

القرآن الكريم و معالم المدرستين، نوشته دانشمند صاحب نامِ شيعى معاصر، سيد مرتضى عسكرى است كه بيش از شش دهه در دفاع از آرمان هاى عقيدتى و حقانيت شيعه تحقيق كرده و قلم زده است. از او آثار فراوانى در دفاع از شيعه ، بخصوص با استفاده از منابع اهل سنت، به رشته تحرير در آمده است. به جرأت مى توان گفت كه هر يك از نوشته هاى اين محقق كم نظير، تأثير فراوانى در تحكيم مبانى باورهاى شيعه داشته و شبهه هاى بنيادين و جدى را پاسخ داده است. خمسون و مأة صحابى مختلق ، عبداللّه بن سبا و معالم المدرستين، از جمله آثار وى است. در كتاب اخير روش و معالم دو مكتب عقيدتى شيعه و سنى كاويده و تبيين شده و مباحث اختلافى شيعه و اهل سنت ، از قبيل خلافت و امامت و صحابه، و مصادر شريعت اسلامى ، از بحث هاى آن است. او تبحرى كم نظيرى در دفاع از شيعه و باورهايش دارد و آثار ارزشمند و تأثير گذار علمى را پديد آورده كه آوازه اش از مرزهاى تشيع و ايران فراتر رفته و در ميان پژوهشگران مسلمان عرب و غير شيعه نيز جايگاهى قابل ستايش يافته است.

صفحه از 266