تشبیه شیعیان به زنبور عسل

پرسش :

مقصود از تشبیه شیعیان به زنبور عسل در حدیث چیست؟پاسخ :

امام علی(ع) فرمود: شیعتنا بمنزلة النحل لو یعلم الناس ما فی أجوافها لأکلوها؛[۱]

شیعیان ما مانند زنبور عسل هستند. اگر مردم می دانستند درون آنها چیست آنها را می خوردند.

اگر پرندگان بدانستند چه چیزی در وجود زنبور عسل است آن را می خورند و زنبور در معرض نابودی قرار می گیرد. شیعیان ما نیز همین گونه اند که اگر مردم می دانستند چه اندیشه و عقایدی در درونشان است آنها را نابود می ساختند. از این رو بر شیعیان لازم است در موارد تقیّه از بروز اندیشه و عقاید ناب خویش خودداری کنند تا به خاطر این اندیشه های ناب در معرض هجوم و نابودی قرار نگیرند.
ظاهرا وجه شباهت، سرعت نابودی است.


[۱] . خصال، ص ۶۲۵.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :