دانش رجال

پرسش :

تعریفی از دانش رجال ارائه نمایید؟پاسخ :

دانشی است که راویان احادیث را از این جهت بررسی می کند که آیا می توان خبر آنها را پذیرفت یا خیر.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :