جواهر الکلمات فيما يتعلق بأحوال الرواة - صفحه 331

جواهر الكلمات فيما يتعلق بأحوال الرواة

احمد بن محمد مفيد هزار جريبى (قرن 13 ق)

تحقيق: على فرخ

درآمـد

جواهر الكلمات فيما يتعلق بأحوال الرواة عنوان رساله اى در علم درايه است كه در اين جا تقديم ارباب علم مى گردد. اين اثر تأليف شده در سده سيزدهم هجرى است و از رساله هاى مبسوط درايه به شمار مى رود.

مؤلف رساله

نام مؤلف در مقدمه رساله احمد بن محمّد مفيد هزارجريبى ذكر شده و در الذريعة ۱ و مصفى المقال ۲ به استناد همين رساله نام كتاب و مؤلف آن درج شده است. در كتب تراجم هيچ گزارش و يادى از مؤلف به ميان نيامده و تنها وسيله اطلاع از وى همين رساله جواهر الكلمات است.
آنچه از اين رساله در باره مؤلف و عصر وى مى توان استنباط نمود آن كه:
هزارجريبى در اين رساله از تعليقه وحيد بهبهانى بر منهج المقال ولب اللباب محمد جعفر شريعتمدار استرآبادى (م 1263) در موارد متعدد ياد كرده است. كه نشانگر آن است او از دانشمندان سده سيزدهم هجرى

1.الذريعة إلى تصانيف الشيعة ، ج۵ ، ص۲۷۸.

2.مصفى المقال في مصنفي علم الدراية و الرجال ، ص۷۱.

صفحه از 500