زمینه های تاریخی کتاب کافی با تکیه بر جنبه های کلامی

سال / شماره پیاپی / صفحه (28 صفحه - از 137 تا 164)

چکیده :

کتاب کافی کلینی، نخستین اثر جامع حدیثی شیعه است که با دربرداشتن ابواب گوناگون اعتقادی، فقهی، تاریخی و ... از جایگاه و اهمیت ویژه‏ ای در تاریخ اندیشه شیعه برخوردار است. در این پژوهش درصدد شناسایی زمینه‏ های تدوین این اثر و جایگاه تاریخی آن بوده، به‏طور خاص برابعاد کلامی آن تمرکز نموده، در پی اثبات این ادعا هستیم که روایات کلامی کافی بیش از آن که پایگاه سندی قدرت‏مندی داشته باشند، در چارچوب ایدئولوژی اعتقادی شیعه در آن عصر شکل گرفته و مستندات دیگری برای اثبات درستی آن‏ها چون اعتبار عقلی یا وجود قراینی پیرامونی مبنا قرار گرفته‏است. ابتدا گزارش کوتاهی از زندگی کلینی ارائه داده و سپس به بررسی کتاب کافی و ابعاد کلامی آن خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌های مقاله :کلینی، کافی، حدیث شیعه، ابواب کافی.