آميزش جنسي (بهداشت، آداب) - صفحه 29

ج ـ خوددارى از سخن گفتن

۱۰۵۵.پيامبر خدا صلى الله عليه و آلهـ در سفارش به امام على عليه السلام: اى على! در هنگام آميزش ، سخن مگوى؛ چرا كه اگر ميانتان فرزندى تقدير شود ، اطمينانى نيست كه لال نباشد . ۱

۱۰۵۶.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :«خداوند ـ تبارك و تعالى ـ برايتان اين را ناخوشايند مى دارد كه . . . در هنگام آميزش ، سخن بگوييد» .
همچنين فرمود : «اين كار ، گُنگى مى آورد» .

۱۰۵۷.امام صادق عليه السلام :به گاه به هم رسيدن ختنه گاه ها ، از سخن گفتن بپرهيزيد ؛ چرا كه گُنگى مى آورد .

د ـ وضو براى بازگشتن

۱۰۵۸.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :اگر كسى از شما به سراغ زن خويش برود و آن گاه بخواهد ديگر بار هم اين كار را انجام دهد ، وضويى بسازد ؛ زيرا اين كار ، نشاط بيشترى براى بازگشتن ، ايجاد مى كند .

ه ـ غسل پس از احتلام

۱۰۵۹.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :براى مرد مكروه است پس از احتلام با زن همبسترى كند ، مگر آن كه از احتلام ، غسل كرده باشد ؛ چه ، اگر چنين كند و فرزندش ديوانه زاده شود ، جز خويش را نكوهش نكند .

1.در علل الشرائع ، عبارت آغازين روايت ، چنين است : «اى على! در هنگام آميزش ، زياد سخن مگوى . . .».

صفحه از 52