آميزش جنسي (بهداشت، آداب) - صفحه 31

13 / 8 ـ 3

آنچه پس از آميزش ، بايسته است

الف ـ پيشاب كردن

۱۰۶۰.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :اگر مردى با همسر خويش نزديكى كرد ، تا پيشاب نكرده است ، غسل نكند ؛ از اين بيم كه مبادا باقى مانده منى در آمد و شد باشد و از آن ، دردى بى درمان خيزد .

۱۰۶۱.امام رضا عليه السلامـ درباره آميزش و آداب آن: پس چون آن كار را كردى ، راست مَايست و كامل هم منشين ؛ بلكه بر پهلوى راست لَم بده و سپس ، زمانى پس از آن كه كار خويش به پايان برده اى ، براى پيشاب كردن برخيز. در اين صورت ، به اذن خداوند عز و جل از سنگ [مثانه] در امان خواهى بود .

ب ـ شستن شرمگاه

۱۰۶۲.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :اگر كسى از شما به سراغ زن خويش رفت و آن گاه خواست ديگر بار بازگردد ، شرمگاه خويش را بشويد .

ج ـ غسل

۱۰۶۳.امام صادق عليه السلامـ در پاسخ زنديقى كه پرسيد : علّت غسل جنابت چيست ؟ همانا آميزش كننده ، كارى حلال انجام داده است و كار حلال هم مايه آلودگى نيست: جنابت ، همانند حيض است ؛ چرا كه نطفه ، خونى است استحكام نايافته و آميزش هم امكانپذير نيست ، مگر به حركتى سخت و شهوتى چيره . پس ، چون به پايان رسانَد ، بدن ، نفس مى كشد و مرد از نفس آن ، در خود بويى بد احساس مى كند . غسل براى همين واجب شده است و البته غسل جنابت ، افزون بر اين ، امانتى است كه خداوند به بندگان خويش سپرده است تا از اين رهگذر ، آنان را بيازمايد .

صفحه از 52