نگاه تأويلى به آيات قرآن در «نقض» - صفحه 99

3 : نگاه تأويلى به آيات قرآن در «نقض»

دكتر محمّدرضا موحّدى‏۱

چكيده‏

شيوه بهره‏گيرى از تأويل آيات قرآنى در كتاب نقض، اساسى‏ترين دغدغه مقاله حاضر است. در اين مقاله، پس از توضيحى مختصر در باره تفاوت تفسير و تأويل، مطلبى به اختصار در باب كاربرد واژه «تأويل» و تنوّع معانى آن در نقض، آمده است. آن گاه به بررسى نمونه‏هاى برجسته از تأويل آيات قرآنى در نقض پرداخته شده است.
بخش اعظم كاربرد آيات قرآنى در نقض، پس از استشهادهاى لفظى (لغوى، فقهى، تاريخى و...)، به تطبيق‏هاى كلامى و از آن مهم‏تر، برداشت‏هاى تأويلى، اختصاص مى‏يابد. ذكر اين تأويل‏ها گاه در سياق ردّيّه بر اتهام‏ها و افتراهاى حريف بوده و فى المثل در ردّ اين تأويل كه مقصود از (وَ التّينِ وَ الزَّيْتُونِ) على عليه السلام و فاطمه عليها السلام بوده باشند، سخن از چنين تأويلى به ميان آمده و گاه اين تأويلات در سياق پذيرش، اثبات يا تأييد عقيده مؤلّفْ صورت گرفته است. بررسى بخشى از تأويل‏هاى به كار گرفته شده در نقض، مى‏تواند خواننده را به اين نتيجه نزديك سازد كه ميزان كاربرد برداشت‏هاى تأويلى نسبت به مباحث تفسيرى، تا چه ميزان پُرتأثير و جريان‏ساز بوده است. اين تأثير را حتّى مى‏توان در برخى

1.عضو هيئت علمى دانشگاه قم.

صفحه از 124