ادب - صفحه 111

۲۲۲.امام على عليه السلامـ در سفارش نامه اش به مالك اشتر ـ :نبايد نيكوكار و بدكار در نزد تو يكسان باشند ؛ زيرا اين امر ، سبب بى رغبت شدن نيكوكاران به نيكوكارى و عادت كردن بدكاران به بدكارى مى شود ؛ بلكه با هر كدام از آنان ، چنان كه سزاوارند ، رفتار كن، كه با اين شيوه ، خداوند به تو سود مى بخشد و تو نيز يارانت را سود مى رسانى.

6 / 9

سربسته گفتن

۲۲۳.سنن أبى داوودـ به نقل از عايشه ـ :پيامبر صلى الله عليه و آله هر گاه از شخصى چيزى مى شنيد ، نمى گفت : «چه شده است كه فلانى مى گويد؟» ؛ بلكه مى فرمود : «چه شده است كه عدّه اى چنين و چنان مى گويند؟!» .

۲۲۴.امام على عليه السلام :مجازات خردمندان ، سربسته گفتن است و كيفر نادانان ، صريح گفتن.

۲۲۵.امام على عليه السلام :هر گاه به خردمند سربسته گفتى، او را دردآور سرزنش كرده اى.

۲۲۶.امام على عليه السلام :سربسته گفتن لغزش خردمند به او ، از دردآورترين سرزنش ها براى اوست.

۲۲۷.امام على عليه السلام :گوشه زدن به خردمند ، سخت ترين سرزنش براى اوست.

صفحه از 130