زندگي نامه خود نوشت شيخ علي شريعتمدار - صفحه 357

زندگى نامه خودنوشت شيخ على شريعتمدار استرآبادى ۱

سيد جعفر حسينى اشكورى

درآمد

علم تراجم يا شرح حال نگارى ، هميشه براى كسانى كه به دنبال زندگانى گذشتگان خود مى گردند تا از حالات و احوال و رسوم زمان آنان مطلع گردند موضوع جالب توجهى بوده است .
هر يك از دانشمندان ، علما ، هنرمندان و . . . در ظروف زمانى و مكانى خاص به خود زندگانى كرده و اطلاع از طريقه زندگيشان و برخورد آنان با ملايمات و ناملايمات روزگارشان ، براى آيندگان تجربه و آسودگى خاطر به همراه آورده كه جهان هميشه داراى پستى ها و بلنديهاى خاص به خود بوده است .

1.شيخ على شريعتمدار استرآبادى (متوفاى ۱۳۱۵ ه ق) .

صفحه از 384