سیری در دعا و نگارش متون دعایی

نشریه : اندیشه صادق، شماره 13و 14

نویسنده : پديدآورنده : سید مهدی شهیدی

سال / شماره پیاپی / صفحه

چکیده :

یكی از راه‌های بسیار مؤثر نشر معرفت، فرهنگ و اخلاق والای انسانی در سطح عام و در میان توده‎ها ـ و ایجاد مدرسه‎ای عام برای ساختن روح مردم و تبیین "ابعاد صیرروت" (بُعدهای گوناگون دگرگون گشتن و ساخته شدن)، دعا و متون دعایی است. دعا به آن اندازه ـ و با آن كیفیت بسیار متعالی ـ كه در اسلام مطرح شده، و ابزار حركت "تعلیم و تربیت" قرار گرفته در ادیان و مكاتب دیگر مطرح نشده است؛ از آنجا كه این همه حقایق و معارف تربیتی و علوم عالی الهی و تعالیم متعالی انسانی در جای دیگری ـ جز اسلام ـ وجود نداشته است و ندارد پس می‎توان "مكتب دعا" را، یك حركت تربیتی مؤثر، و یك مدرسة روحی تكامل و تربیتی والا به شمار آورد.

کلیدواژه‌های مقاله :دعا، متون ادعیه، ادعیه