بايسته هاي بسيج (2) - صفحه 43

۲۳۴.امام على عليه السلام :بر تو باد فروتنى؛ زيرا كه آن ، از بزرگ ترينِ عبادتهاست.

۲۳۵.امام رضا عليه السلامـ در پاسخ ابن جهم كه پرسيد : حدّ و مرز تواضع كه هرگاه بنده آن را به كار بندد ، فروتن است، چيست؟ ـ: فروتنى درجاتى دارد : يكى از آنها اين است كه انسان ، اندازه خود را بشناسد و با سلامتِ نفس ، خود را در آن جايگاه قرار دهد . دوست داشته باشد با مردم همان گونه رفتار كند كه انتظار دارد با او رفتار كنند . اگر بدى ديد ، آن را با خوبى جواب دهد ، خشم خود را فرو خورَد و از مردم ، درگذرد كه خداوند ، نيكوكاران را دوست دارد.

2 / 3 ـ 23

سرفرازى

۲۳۶.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :«هر كه نزد توانگرى رود و از سرِ چشمداشت به آنچه اودارد ، در برابرش كُرنش كند ، دو سومِ دينش از بين برود».
سپس فرمود : «سراسيمه نشو! چنين نيست كه هركس از شخص خدمتگزارى به چيزى برسد و بدين سبب ، او را احترام و تجليل كند، لزوماً دو سومِ دينش از بين مى رود ؛ بلكه ببين كه آيا قصدش از اين كُرنش ، پاداش الهى است يا مى خواهد براى به دست آوردن چيزى از دارايى اش او را فريب دهد».

۲۳۷.امام على عليه السلام :چه نيكوست فروتنى توانگران در برابر تهيدستان ، به قصد رسيدن به اجر خداوند ، و نيكوتر از آن ، بى اعتنايى و سرفرازى درويشان است در برابر توانگران ، از سرِ اعتماد به خداوند.

صفحه از 78