سرآغاز نافرمانی خدا

پرسش :

در حدیثی از پیامبر(ص) آمده:
أوَّلُ ما عُصِيَ اللّهُ تباركَ و تعالى بِسِتِّ خِصالٍ: حُبُّ الدُّنيا، و حُبُّ الرِّئاسةِ، و حُبُّ الطَّعامِ، و حُبُّ النِّساءِ،
و حُبُّ النَّومِ، و حُبُّ الرّاحَة؛ خداوند تبارك و تعالى، نخستين بار به سبب شش خصلت نافرمانى شد: دنيا دوستى، رياست طلبى، شكم پرستى، زن دوستى، علاقه به خواب و راحت طلبى. (خصال، ص 330، ص 27)
در حالی که طبق حدیثی، پیامبر(ص) زن را دوست داشته، نیز استراحت و خواب را که اساس حیات است. پس منظور حضرت از شش نافرمانی چیست؟پاسخ :

اموری چون: زن، غذا و... مانند بسیاری از امور دیگر است که اگر در حد و اندازه و جای خود استفاده شود، مثبت است و اگر از حد و اندازه بگذرد و در جایگاه خود قرار نگیرد، آثار منفی دارد.
مقصود حضرت، دوستی در حد افراط است. چنانکه در فارسی وقتی می گوییم: «بسیاری از بیماری ها به خاطر شکم است» به این معنا نیست که هیچ چیز نباید خورد بلکه مراد زیاده روی است.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت
منبع :