سُنَن

پرسش :

در اصطلاح علم حدیث، «سُنَن» چه معنایی دارد؟پاسخ :

به مجموعه حديثى گفته مى شود كه بر اساس ابواب فقه - از جمله طهارت، نماز، زكات و...- طبقه بندى شده است. مانند: سنن نسائى، سنن ترمذى، سنن ابن ماجه (تاريخ عمومى حديث ص ۱۴۶)پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت