کتاب صحیح

پرسش :

به کدامیک از کتاب ها «صحیح» گفته می شود؟پاسخ :

کتابی که احادیث آن طبق نظر مؤلف صحیح تلقی شود؛ مانند صحیح بخاری و صحیح مسلم یا صحیح الکافی بهبودی.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت