وجاده

پرسش :

اصطلاح «وجاده» در علم الحدیث به چه معناست؟پاسخ :

آن است که حدیثی به این صورت نقل شود که ناقل، حدیث را به صورت مکتوب دیده باشد و نه از نویسنده شنیده باشد و نه از او اجازه نقل حدیث داشته باشد. در این زمان تقریبا همه نقل ها از کتاب های حدیثی، از طریق وجاده است.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت