شناخت نامه كسانى كه مورد دعای اهل بیت(ع) قرار گرفته اند - صفحه 1

شناخت نامه كسانى كه مورد دعا قرار گرفته اند

ابراهيم بن اسماعيل

نام او ابراهيم بن اسماعيل خلنجى است . وحيد بهبهانى مى گويد : از روايت كشف الغمة ، مدح او پيداست . بنا بر اين ، شيعه و ممدوح است و از گروه حِسان (نيكان) است .

ر . ك : تنقيح المقال : ج 3 ص 308 ، قاموس الرجال : ج 1 ص 162 .

ابراهيم بن عَبدُه

ابراهيم بن عَبدُه نيشابورى ، از ياران امام هادى و امام عسكرى عليهماالسلام است . كشّى ، توقيعى نسبتا طولانى از امام عسكرى عليه السلام آورده كه در آن ، اسحاق بن اسماعيل ، سرزنش شده و رفتار او مورد نكوهش واقع شده و ابراهيم بن عبدُه [به وكالت ]منصوب شده و امام عليه السلام برايش دعا كرده و به او دستور داده است كه حقوق [و وجوهاتى] را كه به او مى دهند ، براى رازى بفرستد .
امام حسن عسكرى عليه السلام او را وكيل خود قرار داد و دستور داد از وى اطاعت شود. شيخ كلينى ، او را در زمره كسانى آورده كه حضرت حجّت را ديده و ايشان به او چيزهايى فرموده است . وى ، ثقه اى جليل القدر بوده است .

ر . ك : رجال الطوسى : ص 384 ش 5646 و ص 397 ش 5823 ، الكافى : ج 1 ص 331 .

ابراهيم بن مهزيار

ابو اسحاق ابراهيم بن مهزيار اهوازى، از ياران امام جواد ، امام هادى و امام عسكرى عليهم السلامو برادر على بن مهزيار است . كتابى به نام البشارات دارد . شيخ طوسى ، از او با اوصاف

صفحه از 37