سخنی در باره محلّ اقامت مسلم در کوفه

سخنی در باره محلّ اقامت مسلم در کوفه

طبق دستور العمل امام حسین علیه السلام ، مسلم می بایست خانه هانی را به عنوان محلّ اقامت و مرکز مدیریت و فرماندهی نهضت ، انتخاب می کرد ؛ امّا گزارش هایی حاکی از حضور او در خانه مختار یا مسلم بن عوسجه یا شَریک بن اَعوَر ، دلالت دارد .

طبق دستور العمل امام حسین علیه السلام ،[۱]مسلم می بایست خانه هانی را به عنوان محلّ اقامت و مرکز مدیریت و فرماندهی نهضت ، انتخاب می کرد ؛ امّا غالب گزارش ها حاکی از آن است که مسلم ، وارد خانه مختار ثقفی شد .[۲]نیز گفته شده که در خانه مسلم بن عَوسَجه ، اقامت گُزید .[۳]گزارشی هم بر وارد شدن او به خانه شَریک بن اَعوَر ، دلالت دارد .[۴]

به نظر می رسد حکمت ورود مسلم به خانه هایی غیر از خانه ای که امام علیه السلام معین کرده بود ، این باشد که جایگاه اصلی اقامتش پنهان بمانَد و به اصطلاح ، به دشمن ، «ضدّ تعقیب» بزند و در نهایت ، مرکز فرماندهی خود را ، جایی که امام علیه السلام معین کرده بود (یعنی خانه هانی) ، قرار دهد . همین اقدام ، سبب شد که پس از تسلّط نسبی ابن زیاد بر کوفه ، محلّ اختفای مسلم ، مشخّص نباشد . لذا ابن زیاد ، تنها از طریق نفوذ دادنِ شخصی به نام مَعقِل[۵]به تشکیلات مخفی مسلم ، توانست محلّ اقامت وی را کشف نماید .

امّا ورود مسلم به خانه شریک بن اَعوَر ـ که در گزارشی به آن اشاره شده است ـ ، بعید به نظر می رسد ؛ زیرا بر پایه بسیاری از گزارش ها ، او همراه ابن زیاد ، از بصره به کوفه آمد .[۶]بنا بر این ، هنگام ورود مسلم به کوفه ، وی در کوفه نبوده است . همچنین ، بسیاری از منابع ،[۷]گزارش کرده اند که شریک ، پس از بیماری ، در خانه هانی بستری شد که حاکی از آن است که خانه وی در کوفه نبوده است .


[۱] ر . ک : ص ۸۱ ح ۱۰۵۰.

[۲] ر . ک : ص ۷۵ ح ۱۰۳۹ ـ ۱۰۴۶.

[۳] ر . ک : ص ۷۹ ح ۱۰۴۸ و ص ۸۱ ح ۱۰۵۲.

[۴] ر . ک : ص ۸۳ ح ۱۰۵۵.

[۵] ر . ک : ص ۱۷۹ (فرستادن مال و جاسوس براى شناسایى محلّ مسلم) .

[۶] ر . ک : ص ۱۱۳ (آمدن ابن زیاد به کوفه) .

[۷] ر .ک : ص ۱۵۹ ح ۱۱۲۴ و ص ۱۶۳ ح ۱۱۲۵.