مسأله تحریف در قرآن و سنت

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى اراک
سال دفاع : 1374

چکیده :

(۱۶)
مسأله تحریف در قرآن و سنت

همتى، حسینعلى

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى اراک
استاد راهنما: گرجیان، محمدمهدى
۱۳۷۴

در این پایان‏نامه که درآن عدم تحریف قرآن به ‏اثبات رسیده، نخست دلائل عدم تحریف قرآن، مانند اجماع علماى اسلامى بر عدم تحریف قرآن و حفظ و کتابت قرآن در عهد رسول خدا (ص) بیان شده، سپس به ‏شبهات قائلان به تحریف قرآن پاسخ داده شده ‏است.

کلیدواژگان :