پژوهشى پیرامون مصونیت قرآن از تحریف

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى، گرایش علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه تهران
سال دفاع : 1368

چکیده :

(۱۸)
پژوهشى پیرامون مصونیت قرآن از تحریف

نقیئى, عباس

كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى, گرایش علوم قرآن و حدیث
دانشگاه تهران
استاد راهنما: حجتى, سید محمد باقر
۱۳۶۸

این پایان نامه در چهار فصل تنظیم شده است: در فصل اول, مباحثى از قبیل تحریف و اقسام آن و تبلیغات سوء برخى نسبت به شیعه و نیز ضابطه و معیار تكفیر و شناخت ضروریات دین مطرح گردیده است. در فصل دوم, عمده ترین ادله ى طرفداران تحریف قرآن و در فصل سوم, عمده ترین شبهه ى قألین به تحریف قرآن یعنى روایات موجود در مجامع روایى شیعى و سنى مورد نقد و بررسى تفصیلى قرار گرفته است. در فصل چهارم, دلایل مهم نفى تحریف قرآن اعم از نقل, عقل, سنت و اجماع طرح و سپس آراء قریب به پنجاه تن از بزرگان شیعه از قرن سوم تا عصر حاضر بتفصیل بیان شده است. همه ى آنها متفقاً وقوع هر نوع تحریفى را در قرآن نفى كرده اند.

کلیدواژگان :