مبارزه با آفت ‏هاى شادى‏ - صفحه 1

اصل اوّل : مبارزه با آفت‏هاى شادى‏

براى دستيابى به زندگىِ توأم با شادى ، پيش از هر اقدام ، مبارزه با آفت‏هاى شادكامى ، ضرورى است . اين آفت‏ها نه تنها مانع تأثيرگذارى عوامل شادى مى‏شوند ، بلكه خود ، مايه غم و نگرانى اند .
در فصل دوم اين كتاب ، آفت‏هاى شادى به شش دسته تقسيم شده‏اند :

1 - 1 . آفت‏هاى اخلاقى‏

مقصود از آفت‏هاى اخلاقى ، صفات ناپسندى‏۱ هستند كه اگر انسان ، متّصف به آن صفات باشد ، نمى‏تواند شاد زندگى كند ، مانند بداخلاقى ، بدگمانى ، خودپسندى ، حسادت ، كينه‏ورزى ، عصبانيّت ، آرزوهاى دور و دراز ، ترس ، بيتابى ، و دلبستگى به دنيا .
مى‏توان گفت : يكى از جامع‏ترين و خطرناك‏ترين آفات اخلاقى شادى ، بد اخلاقى‏۲ است . از اين رو ، امام على عليه السلام در پاسخ به اين سؤال كه : «چه كسى در

1.ر . ك : ص ۱۵۷ (آسيب‏هاى اخلاقى و اجتماعى) .

2.ر.ك: ص ۱۵۷ (بد خُلقى) .

صفحه از 7