سخنى در باره به زحمت افتادن براى پذيرايى از مهمان

سخنى در باره به زحمت افتادن براى پذيرايى از مهمان

رواياتى كه موضوع «تكلّف» يعنى به زحمت افتادن براى مهمان در آنها آمده ، به سه دسته تقسيم مى شوند : ...

رواياتى كه موضوع «تكلّف» يعنى به زحمت افتادن براى مهمان در آنها آمده ، به سه دسته تقسيم مى شوند :

۱ . رواياتى كه توصيه مى كنند هنگامى كه شخصى به مهمانى دعوت شد ، شايسته است پذيرفتن خود را به اين مشروط كند كه ميزبان براى پذيرايى از او ، خود را به زحمت نيندازد .[۱]

۲ . رواياتى كه دلالت دارند بر اين كه تكلّف و به زحمت افتادن براى مهمان دعوت شده كارى شايسته و خداپسندانه است ؛ هر چند براى مهمان ناخوانده چنين ضرورتى وجود ندارد و پذيرايى از وى با هر آنچه فراهم است ، كفايت مى كند .[۲]

۳ . رواياتى كه تكلّف را مورد نكوهش قرار داده اند.[۳]

گفتنى است كه اين روايات ، با هم تعارضى ندارند و جمع مفهومىِ آنها اين است كه از يك سو ، شايسته است كه مهمان هنگام دعوت ميزبان ، با او شرط كند كه خود را به هيچ وجه به زحمت نيندازد و از سوى ديگر ، متقابلاً شايسته است كه ميزبان ، در حدّ توان ، براى گرامى داشتِ مهمانى كه او را دعوت كرده ، تلاش كند ، البته نه به اندازه اى كه سختىِ آن چنانى اى به خود يا خانواده خويش تحميل كند كه با حكمت مهمانى و نزديك شدن دل ها منافات داشته باشد!


[۱] ر.ك : شرط كردن پرهيز از تكلف و تشريفات .

[۲] ر.ك : كوشيدن در پذيرايى از مهمان دعوت شده .

[۳] ر.ك : تشريفات مشقّت بار .