عبد اللّه بن خازم اَزْدى

عبد اللّه بن خازم اَزْدى

از توابین پس از واقعه عاشورا

عبد اللّه بن خازم (/ حازم) اَزْدىِ كبيرى ، از قبيله بنى كبير ، همان كسى است كه وقتى فرياد «خونخواهى براى حسين عليه السلام » را شنيد ، به همراه توّابين به رهبرى سليمان بن صُرَد ، در سال ۶۵ ق ، قيام كرد و همسرش سهله دختر سبرة بن عمرو نيز با او بود. شرح حالى بيشتر برايش نيافتيم.