علم ائمه (ع) از دیدگاه عقل، کتاب و سنت

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد فلسفه و کلام اسلامى
مرکز آموزشی : دانشگاه تهران
سال دفاع : 1378

چکیده :

(۱۹)
علم ائمه (ع) از دیدگاه عقل، کتاب و سنت

رضوانفر، احمد

کارشناسى ارشد فلسفه و کلام اسلامى
دانشگاه تهران
استاد راهنما: کوچنانى، قاسمعلى
۱۳۷۸

در این پایان‏نامه برخوردارى ائمّه معصوم (ع) از علم لدنّى با تکیه به دلایل کلامى، قرآنى و روائى ثابت شده و در پنج فصل تنظیم و تدوین گردیده ‏است. در فصل اول کلیاتى دربارۀموضوع بحث آمده و در فصل دوم پیشینۀبحث علم امام گزارش شده‏ است. فصل سوم به بررسى علم امام معصوم اختصاص دارد و در فصل چهارم دلائل علم ائمۀاطهار (ع) ذکر شده و سرانجام در فصل پنجم اشکالات منکران علم امام معصوم (ع) مطرح و پاسخ داده‏ شده ‏است.

کلیدواژگان :