واژه ولایت در قرآن

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى
مرکز آموزشی : دانشگاه تهران
سال دفاع : 1375

چکیده :

(۲۲۴)
واژه ولایت در قرآن

موحدى، محمد على

كارشناسى ارشد الهیات و معارف اسلامى
دانشگاه تهران
استاد راهنما: حجتى، سید محمد باقر.

در این پایان نامه واژه ولایت در قرآن بررسى شده و از این موضوعات سخن رفته است: معانى واژه اولى, تفاوت ولایت با ولایت, معانى ولى با توجه به حروف جز مختلف, بررسى مشتقات ولى در قرآن, تولى و مواردى كه با عن استعمال شده است, معانى تولى و تولیه در پانزده مورد همراه با مفعول, تطبیق تولى با معانى باب تفعل, و فهرست آیاتى كه در آن مشتقات ولى آمده است .

کلیدواژگان :