هشام و اعتقاد به تجسيم در روايات

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : فاطمه خان صنمی
پديدآورنده : شعبان علی خان صنمی

سال / شماره پیاپی / صفحه 111-124

چکیده :

در دين مبين اسلام، تعليم و تعلم از جايگاه ويژه‌ای برخوردار است. در قرن دوم، هم زمان با عصر امام صادق(ع) به دليل مساعد بودن شرايط، زمينۀ نشر و گسترش معارف دينی فراهم شد و حضرت توانست افراد زيادی را در زمينه‌های گوناگون علمی از جمله علم کلام تربيت کند که به دفاع از معارف الهی بپردازند. هشام بن حکم از جمله اين افراد است. هشام در پرتو تعاليم و آموزه‌های اسلامی که از مکتب امام صادق(ع) کسب کرده بود، چنان اوج گرفت که سرآمد دانشمندان و متکلمان عصر خويش شد. طبق اخبار اهل سنت، هشام قائل به تجسيم بوده و به رواياتی استناد می‌کنند که در منابع شيعه نيز وجود دارد. اطلاع از چند و چون اين اخبار و بررسی ميزان صحت و سقم و نيز مقصود اصلی از اين اخبار، دغدغۀ اين پژوهش است که سعی کرده با تشکيل خانوادۀ حديث، سيمای درخشان هشام را از انتساب به اين تهمت‌ها منزه کند.

کلیدواژه‌های مقاله :کلام اسلامی، هشام بن حکم، توحيد، تجسيم.