روش ابن بابويه صدوق در کمال الدين و تمام النعمه

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : عاطفه زرسازان

سال / شماره پیاپی / صفحه 1-26

چکیده :

صدوق از محدثان و عالمان برجسته شيعه و دارای آثار فراوانی در زمينه دانش های مختلف دينی است. در اين ميان، کتاب کمال الدين و تمام النعمه از جايگاه ويژه ای برخوردار است، زيرا در اين کتاب که از ديدگاه مکتب تشيع در موضوع غيبت و طول عمر امام مهدی(عج) نوشته شده، بسياری از نصوص و احاديث مربوط به غيبت که غالباً سنددار، با ترتيبی خاص و به همراه براهينی متين درج گرديده است، لذا در اين پژوهش سعی شده است به معرفی و روش صدوق در اين اثر پرداخته شود. به همين منظور، بعد از ذکر مزايای نگارشی کتاب، طرق تحمل حديث و روش وی در تبيين احاديث بيان شده و در نهايت به بررسی روايات از جهت متن و سند پرداخته شده است. صدوق غالباً احاديث را از طريق سماع فرا گرفته و در نگارش کتاب برخی روش های ويژه، چون ترتيب نيکو درآوردن روايات در باب مناسب، ذکر کامل سلسله سند، روايت از افراد متعدد و ذکر موارد تقطيع را به کار برده است. همچنين وی برای فهم بهتر روايات در بعضی موارد از آيات قرآن استفاده کرده است يا به شرح معنای حديث يا واژگان موجود در آن و استدلال های کلامی نيز می پردازد.

کلیدواژه‌های مقاله :صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، روایت، روش شناسی.