ابن وليد و مستثنيات وی

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : محمدتقی شاکر
پديدآورنده : سید علی رضا حسینی شیرازی

سال / شماره پیاپی / صفحه 51-78

چکیده :

شخصيت علمی ابن وليد و تأثير او بر انديشمندان پس از خود، نمايانگر جايگاه اوست و نياز به بازنگری و کاوش بيشتر در ديدگاه‌های او را نشان می‌دهد. پژوهش حاضر پس از معرفی شخصيت و آثار محمد بن حسن بن وليد و گزارشی از ديدگاه‌های او در عرصه‌های مختلف، با روش کتابخانه‌ای و رويکرد توصيفی، تحليلي؛ متمرکز در بررسی ديدگاه برجسته وی در مسئله استثنا به‌ويژه نسبت به کتاب محمد بن احمد بن يحيی شده است و به اين نتيجه رسيده که استثنای ابن وليد از برخی از رجال در جهت هشدار به لزوم احتياط و نيازمندی دقت بيشتر در برخورد با روايت آن‌هاست.

کلیدواژه‌های مقاله :ابن وليد، استثنا، توثيق، نوادر الحکمه، احتياط و هشدار.