چيستی نظريه ايمان از ديدگاه امام صادق

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : غلامرضا مهدی راونجی

سال 1392 / شماره پیاپی / صفحه 197-218

چکیده :

چيستی ايمان يکی از مهم ترين مسائل مورد اختلافی بود که فرق کلامی و سياسی قرن اول و آغاز قرن دوم هجری در قالب مکاتب فکری به بحث درباره آن پرداختند. اين مسئله يکی از ريشه ای ترين مسائل اختلافی فرقه های خوارج، مرجئه و شيعه است. امام صادق با تعريف اسلام و ايمان و تحديد حدود اين دو مفهوم، صورت‌بندی جديدی از مفهوم متدرج ايمان ارائه کرد که از سويی در ارتباط با نظريه امامت ايشان و از سوی ديگر، راه حل جديدی بر اين مسئله تلقی می‌شد.در اين مقاله سعی شده است تا مقايسه ای ميان نگاه فِرَق مختلف به اين مقوله بيان شده و ديدگاه امام صادق (ع) نيز در مقايسه تشريح گردد.

کلیدواژه‌های مقاله :ایمان(faith)، مرجئه، خوارج، امام صادق، علم کلام.