واکاوی روایت حراست از جان پیامبر صلوات الله علیه و عرضه آن بر آیه ابلاغ

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : مهدی رستم نژاد

سال / شماره پیاپی / صفحه 5-22

چکیده :

کلیدواژه‌های مقاله :تضمین الهی، آیه ابلاغ، جان پیامبر، حفاظت و حراست