باروری عقل از وحی

نشریه : سفینه - 46

نویسنده : پديدآورنده : شهاب‌الدین ذوفقاری

سال / شماره پیاپی / صفحه 26ـ40

چکیده :

از جمله ويژگي‌هاي بارز آيات قرآن دعوت مخاطبان به تعقّل، تدبّر و استنتاج است؛ اما در باب استقلال عقل در معارف مربوط به مبدأ و معاد، به آساني نمي‌توان قرآن را موافق يا مخالف دانست؛ هرچند در هر سو گروه زيادي از انديشمندان وجود داشته يا حتي نحله‌هاي علمي پديد آمده باشد. روايات شيعي نيز كه در اصلِ ارزش و اعتبار عقل هم‌سو با قرآن است و بر رابطة تنگاتنگ عقل و وحي تأكيد دارد، بي‌نيازي عقل از وحي در دستيابي به فروع آن معارف را برنمي‌تابد. اين مقاله با پرهيز جدي از بحث‌هاي دامنه‌دار در بين نحله‌هاي فكري و با قصر نظر بر پاره‌اي از آيات و روايات كليدي، به اين نتيجه دست يافته است كه در نگاه دين، عقل موهبتي است الهي براي دريافت معارف رباني از سرچشمة وحي، و بیان می‌دارد که وحي بهترين منبع تغذية عقل و عقل، مخاطب اصلي وحي است.

کلیدواژه‌های مقاله :عقل، وحي.