قانون گرایی در قرآن و حدیث

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
مرکز آموزشی : دانشگاه آزاد اسلامى اراک
سال دفاع : 1378

چکیده :

(18)
قانون گرایی در قرآن و حدیث

نوره‏زاد، ترابى

کارشناسى ارشد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه آزاد اسلامى اراک
استاد راهنما: نکونام، جعفر
1378

مطالب اصلى این پایان‏نامه در چهار بخش آمده ‏است: بخش اول (فواید قانونگرایى): ضمانت حیات و بقاى جامعه، توسعه و ترقى جامعه، سعادت و بهروزى، عدالت اجتماعى؛ بخش دوم (مضرات قانون گریزى): یأس و سستى افراد منضبط، ایجاد زمینۀگسترش قانون ‏شکنى و از بین رفتن حیات انسان‌هاى ضعیف ؛ بخش‏ سوم (علل عدم پایبندى به قانون): عوامل مربوط به ‏قانون، علل مربوط به مجریان و عوامل مربوط به مردم؛ بخش چهارم (راه‌هاى نهادینه کردن قانون): راه‌هاى‏ حکومتى مثل نظارت، آموزش و حمایت قانونى از اقشار ضعیف و قوۀقهریه، و راه‌هاى مردمى مانند نظارت همگانى و تعاون و همکارى.

کلیدواژگان :