بررسی معيارهای نقد متن روايات از نظر البانی

نشریه : حدیث پژوهی - 7

نویسنده : پديدآورنده : سیفعلی زاهدی
پديدآورنده : مريم سادات مؤدب

سال / شماره پیاپی / صفحه 67-84

چکیده :

شيخ ناصرالدين البانی، يکی از تأثيرگذارترين و پرکارترين مؤلفان حديث پژوه اهل سنت در عصر حاضر و متعلق به مکتب سلفی، با رويکردی جديد در نقد متن است. وی مبانی خاصی در تصحيح و تضعيف احاديث و نقد متن دارد. البانی در بررسی هر حديث، نخست اقدام به جست وجوی متن حديث از کتب معتبر می کند و در صورت اعتماد به وجود متن آن در کتب روايی معتبر، به ارزش-گذاری آن اهتمام می ورزد و اگر صحت سند حديث برای او احراز شده باشد، ارزيابی متن آن را با قواعدی همچون عدم مخالفت با قرآن کريم يا سنت يا حس و تجربه و برخی معيارهای ديگر لازم می داند. در مقاله حاضر، به معرفی و تبيين کيفيت نقد متون احاديث توسط البانی پرداخته شده و روش او در مواردی، غير عالمانه دانسته شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :البانی، سلفیه، نقد متن حدیث.