حجیت ظواهر کتاب و سنت از دیدگاه اصولیون و اخباریون

مشخصات :

مقطع و رشته تحصیلی : کارشناسى ارشد فقه و مبانى حقوق اسلامى
مرکز آموزشی : دانشگاه قم
سال دفاع : 1376

چکیده :

(1)
حجیت ظواهر کتاب و سنت از دیدگاه اصولیون و اخباریون

وکیل‏زاده دیزجى، رحیم

کارشناسى ارشد فقه و مبانى حقوق اسلامى
دانشگاه قم
استاد راهنما: کریمى، حسین
1376

این پژوهش شامل چهار فصل است: در فصل اول تعریف لغوى و اصطلاحى حجت و حجیت و تبیین حجیت ظواهر آمده ‏است؛ در فصل دوم، امکان حجیت ظواهر بررسى شده‏ است؛ در فصل سوم پیامدهاى اعتقاد به عدم حجیت ظواهر یاد شده ‏است و در فصل چهارم حجیت ظواهر کتاب و سنت به اثبات رسیده‏ است.

کلیدواژگان :