آداب خوردن گوشت

پرسش :

از احادیث در باره خوردن گوشت، چه آدابی به دست می آید؟پاسخ :

الف . انتخاب گوشت جلوى بدن ، بويژه سردست .

ب . شستن گوشت ، قبل از پختن .

ج . تكه تكه كردن گوشت به وسيله دندان به هنگام خوردن و تكه نكردن آن با چاقو .

د . نخوردن گوشت خشكيده نمك سود .

ه . نخوردن گوشت خام .

و . خوردن گوشت ، سه روز يك بار ، يا هفته اى يك بار ، و ترك نكردن آن براى حدّ اكثر چهل روز ، و پرهيز از خوردن آن در هر روز .

ز . پرهيز از پاك كردن كامل استخوان و خوردن مغز قلم .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت