حضور اسماء بنت عُمَيس در هنگام ازدواج پيامبر(ص)

حضور اسماء بنت عُمَيس در هنگام ازدواج پيامبر(ص)

تردید در حضور اسماء بنت عُمَيس در هنگام ازدواج پيامبر(ص)

حضور اسماء بنت عُمَيس در هنگام ازدواج پيامبر خدا صلى اللّه عليه و آله با عايشه ـ كه در سال اوّل هجرت رخ داده ـ ، جاى ترديد است ؛ زيرا اسماء كه همسر جعفر بن ابى طالب است ، در آن زمان ، به همراه وى در حبشه بود و در سال هفتم هجرى از حبشه به مدينه باز گشت . همين ترديد در ماجراهاى ديگرى كه در سال هاى نخستين هجرت رُخ داده (مانند : عروسى فاطمه عليها السلام و ولادت امام حسن علیه السلام و امام حسين علیه السلام ) و از حضور اسماء بنت عميس در آنها خبر داده شده نيز وجود دارد .

براى رفع اين اشكال ، برخى احتمال داده اند كه شخص مورد اشاره ، اسماء بنت يزيد بن سكنِ انصارى است كه به خاطر شهرت اسماء بنت عميس ، راويان يا ناسخان ، حوادثِ ياد شده را به وى نسبت داده اند . نقل دوم مسند ابن حنبل (ج ۱۰ ص ۴۴۱ ح ۲۷۶۶۲) اين احتمال را تقويت مى كند . البتّه احتمالات ديگرى هم داده شده است (ر . ك : دانش نامه امام حسين صلى اللّه عليه و آله بر پايه قرآن و حديث : ج ۱ ص ۱۵۶ «سخنى در باره حضور اسماء بنت عميس ، هنگام ولادت امام حسن علیه السلام و امام حسين علیه السلام ») .