رسالت جهانى محمّد صلى الله عليه و آله - صفحه 1

فصل چهارم : رسالت جهانى محمّد

4 / 1

رسالت همگانى ايشان

قرآن

«بگو: «گواهىِ چه كسى از همه برتر است؟» . بگو: «خدا ميان من و شما گواه است. و اين قرآن به من وحى شده تا به وسيلؤ آن، شما و هر كس را [ كه اين پيام به او ]برسد، هشدار دهم. آيا واقعاً شما گواهى مى دهيد كه در جنب خدا، خدايان ديگرى هم هست؟» . بگو: «من گواهى نمى دهم» . بگو: «او تنها ، معبودى يگانه است، و بى ترديد، من از آنچه شريك [ او ]قرار مى دهيد ، بيزارم»» .

«و ما تو را جز [ به سِمَتِ ]بشارتگر و هشداردهنده براى تمام مردم، نفرستاديم؛ ليكن بيشتر مردم نمى دانند» .

«بگو: «اى مردم! من فرستاده خدا به سوى همؤ شما هستم، همان [ خدايى ] كه فرمان روايىِ آسمان ها و زمين ، از آنِ اوست. هيچ معبودى جز او نيست؛ كه زنده مى كند و مى ميراند. پس به خدا و فرستادؤ او - كه پيامبرِ درسْ نخوانده اى است كه به خدا و كلمات او ايمان دارد- بگرويد و او را پيروى كنيد ؛ اميد كه هدايت شويد»» .

صفحه از 22